måndag 14 februari 2011

AVELSPOLICY för IRLÄNDSK SETTER


Svenska Irländsk Setterklubbens övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda irländska settrar.
Våra rasers utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för rasernas möjlighet att fortleva. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation.

Svenska Irländsk Setterklubben ansvarar i samarbete med Svenska Kennelklubben för irländsk röd setter och irländsk röd & vit setters utveckling i Sverige.

Avel och uppfödning skall också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens grundregler och till hjälp finns de rasspecifika hälsoprogram som utarbetats.

Hanhund bör ej ha mera än tio kullar registrerade i Sverige, se RAS.

Tik bör ej paras efter att hon fyllt 10 år.

För en fortsatt positiv utveckling har Svenska Irländsk Setterklubben dessutom utarbetat riktlinjer som stöd för avelsarbetet av irländsk röd setter med följande prioriteringar;

  • Ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad.
  • Bibehålla den rastypiska mentaliteten - där jakt- och arbetslust, energi och samarbetsvilja ligger till grund.
  • En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
  • Förbättrade jaktegenskaper. Framförallt behöver rasens genomsnittliga nivå höjas.
  • Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.
  • Bibehålla rasens mycket goda reproduktionsförmåga (genitalia, parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar).
från officiella rasklubben för irländsk röd setter / irländsk röd/vit setter
www.sisk-setter.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar